Online Statisztika

Online vendégek: 1


Látogatók ma: 32
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 48
Max. napi rekord: 1062
Látogatók tegnap: 50
Látogatók a hónapban: 2097
Összes látogatók: 200297

Utolsó 24 órában: 
Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Security System 1.8.9 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland

A házszámozási rendelet módosítás-tervezetének véleményezése

ELŐTERJESZTÉS

Szám: 195/2015/Ikl.

Tárgy: A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Iklanberény Községi Önkormányzat 8/2014. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletében szabályozta a közterületek elnevezését és a házszám-megállapítás szabályait.

A rendelet megalkotása óta eltelt időben a címképzés szabályai alapvetően megváltoztak.

A központi címregiszter (a továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egy etalon-nyilvántartásban egyesítse, és ezáltal az adatok naprakészebbek és pontosabbak legyenek, valamint kiemelt fontosságú,, hogy a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. A KCR-re vonatkozó szabályozás elfogadása óhatatlanul együtt járt azzal is, hogy a közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok elfogadására is javaslatot kellett tenni annak érdekében, hogy az országban valóban egységes címekkel rendelkezzenek az ingatlanok. A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XCIII. törvény célja az egységes címképzés és címkezelés törvényi kereteinek megteremtése. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény (a továbbiakban: Interop. tv.) felhatalmazó rendelkezéseinek módosításával a Kormány felhatalmazást kapott az egységes címszabvány és az országos szinten egységes címkezelés szabályainak kormányrendeleti szintű szabályozására, ezzel pedig lehetővé vált a KCR létrehozása és működtetése.

A KCR egy olyan nyilvántartás, amely csak a jogszabályban meghatározott adatokat (címelemeket, ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, címkoordinátát, s a nyilvántartás működtetéséhez szükséges egyéb adatokat) tartalmaz. Az Interop. tv. tette lehetővé, hogy az egységes címkezelés biztosítása érdekében megvalósuljon egy olyan központi nyilvántartás, amely a személyiadat- és lakcímnyilvántartás címnyilvántartásán és az ingatlan-nyilvántartáson keresztül hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára.

A KCR 2015. január 1-jén kezdte meg működését. A nyilvántartás vezetése a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (a továbbiakban: KEKKH) feladata, az adatok naprakészen tartásáról a jegyző, mint címképzésért felelős szerv gondoskodik, azaz az ingatlan fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzője.

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) egyrészt meghatározza azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, másrészt meghatározza a címképzés folyamatát, valamint a KCR-be bejegyzett cím módosításának és törlésének szabályait. (A rendelet 1. melléklete felsorolja azokat a közterületjellegeket, amelyeket az önkormányzat választhat egy közterület elnevezésekor.)

A központosított KCR rendszer az előterjesztés készítésekor még nem működik (ígérték 07. 01-től, majd 08.01-től), de a jelenlegi ismereteink birtokában az önkormányzati rendeletet, amely a korábbi szabályozáson alapul, módosítani szükséges.

A helyi rendelet a házszám megállapítását a polgármester hatáskörébe utalta, jelenleg a R. alapján ez jegyzői hatáskör. A helyi rendelet – a helyben kialakult gyakorlatot figyelembe véve – másképpen szabályozza a címelemek képzését és megállapítását, mint a R. .

Ennek alapján a mellékelt rendelet-tervezettel javaslom módosítani a helyi rendeletet.

A mellékelt rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy a helyi szabályozás megfeleljen a magasabb szintű jogszabályoknak.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendeletnek jelenleg nem ismert.

b) környezeti és egészségi következményei,

Környezeti hatása nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak növekednek, de ez nem közvetlenül a helyi rendelet, hanem a központi szabályozás hatása.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,

Az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal, az Alaptörvény –ellenes állapotot idézne elő.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indoklásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a helyi szabályozás a közterületek elnevezése és a címképzés tekintetében a magasabb szintű jogszabálynak megfelelő lesz, figyelembe véve a helyi sajátosságokat is.

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. A hatályos SZMSZ 21/A.§-ának megfelelően a rendelet társadalmasításra kerül, ezek után kerülhet sor annak elfogadására.

Bük, 2015. szeptember 3.

Dr. Tóth Ágnes sk

jegyző

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (… . … .)

rendelet-tervezete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló

8/2014. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet

módosításárólIklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló  8/2014. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) E rendelet 6. §-ának rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 7.§ és 9.§-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép és az azt követő napon hatályát veszti.

Berényi Pál sk.                                           Dr. Tóth Ágnes sk.

polgármester                                                        jegyző