Online Statisztika

Online vendégek: 1


Látogatók ma: 95
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 48
Max. napi rekord: 1131
Látogatók tegnap: 107
Látogatók a hónapban: 607
Összes látogatók: 216851

Utolsó 24 órában: 
Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Security System 1.8.9 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland

Folyékony hulladék rendelet véleményezése

Hírek

ELŐTERJESZTÉS

Szám:157/2014/Ikl.

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdése szerint:

„(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:

a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;

b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet;

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;

d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit;

e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit;

f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;

g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.”

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése szerint:

„A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.”

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

 

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy a helyi szabályozás megfeleljen magasabb szintű jogszabály előírásának.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: jelenleg nem ismert.

b) környezeti és egészségi következményei,

A közszolgáltatás biztosítása a környezet védelmének érdekében kötelező.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,

A jelenleg hatályos rendelet nem felel meg mindenben a hatályos törvényi előírásokanak

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a Büki közös Önkormányzati Hivatalban.

 

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a magasabb szintű jogszabálynak megfelelő módon történik a közszolgáltatás biztosítása a településen.

 

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

 

A hatályos SZMSZ-nek megfelelően a rendelet társadalmasításra kerül.

 

 

 

Bük, 2014. július 3.

 

Dr. Tóth Ágnes sk

jegyző

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…./2014. (… .  … .) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Iklanberény közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezelőire vagy egyéb jogcímen használóira (a továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkező háztartási szennyvíz közüzemi csatornahálózatba, vagy külön jogszabályban meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nincs vezetve.

A közszolgáltatás ellátásának rendje

2. §

(1) Iklanberény Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján a település teljes közigazgatási területén biztosítja.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését csak a közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás, vagy - ha jogszabály alapján az nem szükséges - pályázat útján jogosultságot nyert és a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján az Önkormányzattal szerződést kötött közszolgáltató végezheti.

(3) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár - amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni- és a (2) bekezdés alapján kiírt közbeszerzési eljárás vagy pályázat eredménytelenül zárult, a képviselő-testület pályázat nélkül, legfeljebb 6 hónap időtartamra megbízást adhat a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató közbeszerzési eljárás vagy pályázat útján történő kijelölésére nem kerül sor.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a …………………….………….. jogosult és köteles ellátni 2014. ……………   napjától ……….…ig.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye:

 

 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

3. §

(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és az ártalmatlanítás céljából történő átadásra vonatkozó közszolgáltatást.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására a tulajdonos és a szolgáltató között létrejött szerződés alapján kerül sor. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számítva 72 órán belül a tulajdonossal egyeztetett időpontban elvégezni úgy, hogy megrendeléskor a tulajdonos számára a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját 2 órás időintervallumban megjelölni.

(3) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), személyesen vagy telefonon.

(4) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg.

(5) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles az igénybevevő aláírásával igazoltatni.

(6) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni.

(7) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyező telepre történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.

(8) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási szennyvíz keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

(9) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás összesített adatairól minden év március 31-ig az Önkormányzat részére tájékoztatást adni. A tájékoztató tartalmazza az igénybevevő tulajdonos adatait, az elszállított háztartási szennyvíz keletkezési helyének adatait, a szállított mennyiséget és a szállítás időpontját.

Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei

4. §

(1) A tulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás igénybevételéhez köteles az ingatlanán megfelelő közműpótló létesítményt elhelyezni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze. Azzal a tulajdonossal szemben, aki az előírásoktól eltérően gyűjti a háztartási szennyvizet, a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell eljárni.

(2) A tulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni. Ez a szabály érvényes az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosaira is.

(3) A közszolgáltatást a tulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól.

(4) A tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a szolgáltatót – annak előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(5) A tulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként az 1. mellékletben meghatározott közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltatónak megfizetni és a számlát 5 évig megőrizni.

(6) A tulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni a 3. § (8) bekezdésben rögzített személyes adatait.

(7) Azon ingatlanok esetében, melyeken vízjogi üzemletetési engedéllyel, vagy a jegyző által kibocsátott hatósági engedéllyel rendelkező, saját szennyvíztisztító található, és az ott keletkező háztartási szennyvíz e tisztítóban kerül elhelyezésre, az ingatlan tulajdonosa, tisztítás után csak a tárolóban fennmaradó szennyvíziszap közszolgáltatónak történő átadására köteles. Ez esetben a tulajdonos a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal köteles igénybe venni.

 

A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés és egyes tartalmi elemei

5. §

(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést 2 évre köti meg.

(2) A szerződést a felek 6 hónapos határidővel mondhatják fel. A felmondás ideje alatt a szolgáltatást a közszolgáltató változatlan feltételek mellett köteles teljesíteni.

(3) A szerződés lejártát megelőzően legalább 2 hónapon, a felmondás kézhezvételét követő 2 hónapon belül a képviselő - testület újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, szerződés tárgyát, a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, a teljesítés helyét, a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, a felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatási díj megállapítását, a számla kiegyenlítésének módját.

 

6. §

Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy:

a) a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e,

b) a tulajdonos a szállítást e rendeletben megjelölt szolgáltatóval végezteti-e,

c) a szolgáltató e rendeletben foglaltak alapján végzi-e a tevékenységét.

 

7. §

(1) E rendelet 2014. augusztus    …..-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a ……………………………önkormányzati rendelet.

 

Berényi Pál s.k.                                              Dr. Tóth Ágnes s.k.

polgármester                                                        jegyző

1. melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló …/2014. önkormányzati rendelethez

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja: ………………..Ft/m3 +ÁFA.

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték