Online Statisztika

Online vendégek: 1


Látogatók ma: 256
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 48
Max. napi rekord: 1131
Látogatók tegnap: 344
Látogatók a hónapban: 2881
Összes látogatók: 224100

Utolsó 24 órában: 
Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Security System 1.8.9 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland

SZMSZ rendelet módosítás

Hírek

ELŐTERJESZTÉS

Szám:196/2014/Ikl.

Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény minden eleme hatályba lépett az önkormányzati választások napján, 2014. október 12-én.

A Mötv.-ben előírt változások indokolják az SZMSZ módosítását is.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 32. § (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát, tehát ezt szabályozni szükséges.

A Mötv. 45.§-a szerint a képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester, több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester gyakorolja. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módjáról.

A Mötv. 49. §-a szerint:

(1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.

(2) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.”

A Mötv. a bizottságokkal kapcsolatban 57. § (1) bekezdésében a következőképpen rendelkezik: „a száz főt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el”.

Mindezek mellett hatályba lépett a Mötv. méltatlansággal kapcsolatos rendelkezései is, illetve maga a Mötv. szabályozza a vagyonnyilatkozat-tételi és összeférhetetlenségi eljárást.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

 

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A képviselő-testületnek rendeletben kell szabályozni működését.

b) környezeti és egészségi következményei,

A rendelet elfogadásának ilyen hatása nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

 

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,

A helyi önkormányzati rendeletet módosítani kell a magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés miatt.

 

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban.

 

Az indoklásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a rendelet jelenlegi magasabb szintű jogszabállyal.

 

Kérem a fentiek alapján a mellékelt rendelet-módosítást szíveskedjenek elfogadni.

 

Bük, 2014. október 14.

 

Dr. Tóth Ágnes sk.

jegyző

 

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(… . … .) önkormányzati rendelete  az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet a legidősebb települési képviselő hívja össze és vezeti.”

 

2. § A Rendelet 24.§-a kiegészül a következő (5) bekezdéssel:

„24.§ (5) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a következő hatáskörök gyakorlását:

a) az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló

8/2013.(IX. 05.) önkormányzati rendeletben meghatározott engedélyezési ügyek,

b) a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendeletben meghatározott

méltányossági ápolási díj, önkormányzati segély kórházi ellátás esetén fizetendő segély, gyermek születése estén fizetendő segély, szociális kamatmentes kölcsön, köztemetés, méltányossági közgyógyellátás és szociális étkeztetés megállapítása,

c) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/ 2005 (XII.29.) önkormányzati rendeletben meghatározott oktatási támogatás és óvodakezdési támogatás megállapítása,

d) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 4/1998. (V.22.) önkormányzati rendeletben a jelképek használatának engedélyezése,

e) a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletben meghatározott engedélyezés,

f) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/1997. (II.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott bérbeadás, hasznosítás.”

 

3.§ A Rendelet 19.§ (3) bekezdése kiegészül a következő d) ponttal:

„19. § (3) d) írásban rendelet megalkotását, szóban és írásban határozat meghozatalát kezdeményezheti a képviselő-testületnél, a kezdeményezést a polgármesterhez kell eljuttatnia.”

 

4.§ A Rendelet 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Iklanberény községben 100 főt nem haladja meg a lakosok száma, így bizottság nem alakítható. A vagyonnyilatkozat-tétellel, összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos a Mötv.-ben az erre a célra létrehozott bizottság hatáskörébe utalt feladatokat a képviselő-testület látja el.”

 

5.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

 

6.§ A Rendelet 15.§ (29 bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében a „körjegyző” szöveg helyébe a „jegyző” szöveg lép.

 

7.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 22.§ és 23.§, 32.§ (6) és (7) bekezdése.

 

 

 

Berényi Pál  sk                                                          Dr. Tóth Ágnes sk

polgármester                                                                    jegyző

 

Melléklet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2014. (… . … . ) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelethez

 

Kormányzati funkció

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

061020 Lakóépület építése

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

08042 Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása

080244 Könyvtári szolgáltatások

 

107051 Szociális étkeztetés

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték