Online Statisztika

Online vendégek: 1


Látogatók ma: 59
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 48
Max. napi rekord: 1062
Látogatók tegnap: 50
Látogatók a hónapban: 2124
Összes látogatók: 200324

Utolsó 24 órában: 
Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Security System 1.8.9 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland

Szociális rendelet egységes szerkezetben

Iklanberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1993. évi III. tv.-ben (továbbiakban: Sztv) 1. § (2) bekezdésében, a  10. § (1) bekezdésében, a  32. § (3) bekezdésében és a 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:

 

I.

 

Általános rendelkezések

A rendelet célja

 

  1. §

 

E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben biztosított szociális ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját feltételeit és garanciáit.

 

Eljárási rendelkezések

 

2. §

 

(1) 10.A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmeket a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: hivatal) lehet előterjeszteni írásban, vagy szóban.

(2) Sürgős szükség esetén – ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett, kivéve az Sztv. 93. §-ban foglalt eljárások esetén.

(3) A kérelem átvételekor vizsgálni kell azt, hogy a szükséges iratokat a kérelmező csatolta-e, illetve a kérelemből megállapítható-e a kérelem tárgya, illetve a kérelmező adata.

(4)10.

(5)10.

 

 

Az ellátások folyósítása

3. §10.

 

Az ellátásokat postai utalványon, vagy a kérelmező lakossági folyószámlájára utalással, illetve házipénztárból való közvetlen kifizetéssel kell kifizetni

4. §

 

Azoknál az ellátásoknál, ahol az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik a megállapított támogatás, s ha az öregségi nyugdíj összege változik, az ellátást automatikusan az új összegnek megfelelően kell folyósítani.

A változásokról az érintetteket értesíteni kell.

 

II.

 

5. §[1]

6. §1

7. §1

 

Aktív korúak ellátása

(Sztv. 37/D. §)

 

8. §10.

 

Az Sztv. 37/B. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti személy (továbbiakban rendszeres szociális segélyre jogosult személy) a Répcementi Önkormányzati Társulás által fenntartott családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatással (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) együttműködni köteles

 

Együttműködési eljárás szabályai

 

(Rendszeres szociális segélyben részesülők kötelezettségei)

 

9. §4

 

(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az – a munkaerő piacra történő visszatérés, megváltozott helyzethez való igazodás céljából történő – együttműködés keretében köteles:

a) felkeresni a Családsegítő Szolgálatot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül,

b) a beilleszkedést segítő program kidolgozásában együttműködni,

c) a beilleszkedést segítő programról megállapodást kötni a Családsegítő Szolgálattal legkésőbb a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül

d) a segély folyósításának időtartama alatt – a Családsegítő Szolgálattal kötött megállapodásban foglaltak szerint – a Családsegítő Szolgálatnál legalább 3 havonta személyesen megjelenni

e) a Családsegítő Szolgálattal kötött megállapodásban foglaltak szerint a számára felajánlott képességfejlesztő, életmódformáló foglalkozáson, képzéseken részt venni,

f) a beilleszkedést segítő program sikeres végrehajtása érdekében a megállapodásban foglaltak szerint eljárni.

 

(2) Ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy az (1) bekezdés a) pontjában írt határidőben nem jelenik meg, vagy a Családsegítő Szolgálattal kötött megállapodásban foglalt határnapot, vagy határidőt elmulasztja a mulasztás következményi igazolással orvosolhatók, amelyet a Családsegítő Szolgálat vezetőjénél kell előterjeszteni, az elmulasztott határnap vagy határidőtől számított 8 napon belül.

 

(3) A mulasztástól számított 30 nap eltelte után igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet.

 

(4) Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűvé teszik.

 

(5) A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelem előterjesztésével egyidejűleg köteles felkeresni a Családsegítő Szolgálatot, és ezzel egyidejűleg az elmulasztott cselekményt pótolni.

 

(6) Amennyiben a Családsegítő Szolgálat vezetője az igazolási kérelemnek helyt ad, a mulasztást olyannak kell tekinteni, mintha a mulasztás meg sem történt volna.”

 

„Beilleszkedést segítő program típusai

 

10. §4

 

A Családsegítő Szolgálat által szervezett programok típusai az alábbiak lehetnek:

 

a) Munkavégzésre történő felkészítés, szinten-tartás. (egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében)

b) Tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai)

c) Képességfejlesztő és életmódformáló foglalkozások, tanácsadások szervezése.

d) Egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok, előadások.

e) Alkalmi munkavállalást segítő programok.”

 

 

 

 

 

 

Együttműködési eljárás szabályai

(Családsegítő Szolgálat kötelezettségei)

 

10/A. §4

 

(1) A Családsegítő Szolgálat 5 munkanapon belül jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) A Családsegítő Szolgálat a beilleszkedési program éves értékelését az éves határidő lejárata után 15 munkanapon belül megküldi a jegyzőnek.

 

Együttműködés megszegésének esetei

 

11. §4

 

(1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy:

 

a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megjelenési kötelezettségét elmulasztotta,

b) a beilleszkedést segítő program kidolgozásában nem működött együtt,

c) a beilleszkedést segítő programról szóló, a rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített megállapodást nem köti meg.

d) Nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat.

 

(2) Annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan, két éven belül ismételten megszegi, az aktív korúak ellátásra való jogosultságát az Sztv. 37/F. (1) bekezdés c) pontja alapján meg kell szüntetni.

 

Lakásfenntartási támogatás

 

12. §8

 

 

13. §7

 

Lakás karbantartási támogatás

 

14. §

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete függetlenül a lakás nagyságától és minőségétől lakás-karbantartási támogatást állapít meg annak, aki önhibáján kívül lakásában kárt szenved (elemi kár, tűzeset, csőtörés, stb.), s akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

 

(2) A lakás-karbantartási támogatás összege 5.000,- Ft és 50.000,- Ft között állapítható meg.

 

(3) Önhibáján kívül szenved kárt az, aki a kárt nem saját maga, s nem szándékosan okozta.

 

15. §

 

(1) A képviselő-testület vissza nem térítendő támogatásként támogatást állapíthat meg azoknak a fiatal házasoknak, jegyeseknek, élettársaknak, akik a  40 éves kort még nem töltötték be, s lakást építenek, vásárolnak, vagy lakást bővítenek a községben, s az egy főre eső jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

(2) A támogatás felső határa 100.000,- Ft lehet, kivéve az önkormányzattól vásárolt telekingatlanra történő építkezést, amikor is a támogatás mértéke maximum 50.000,-Ft lehet.

(3) A támogatásban csak azok a  fiatal párok részesülhetnek, akik az önkormányzat által ilyen célra nyújtott támogatásban még nem részesültek, s erről írásban nyilatkoznak, illetve akik érvényes építési engedéllyel, lakás vásárlása esetén adás-vételi szerződéssel rendelkeznek, mely adás-vételi szerződés nem közeli hozzátartozók között jött létre.

(4) A támogatás megállapítása önkormányzati hatósági ügynek minősül.

 

 

 

 

 

Ápolási díj

16. §1

17. §1

 

18. §

 

(1) A Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörében a polgármester ápolási díjat állapít meg az Sztv. 43/B. §-a alapján annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve,  hogy az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(2)10.

 

Önkormányzati segély 11.

19. § 10.

 

(1) Önkormányzati segélyben részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200%-a.

(2) Az önkormányzati segély évente négy esetben adható folyamatosan, illetőleg külön-külön. Az egy alkalommal nyújtott segély legmagasabb összege a mindenkori nyugdíjminimum 100 %-át nem haladhatja meg, de legalább 1000,-Ft. Az egy naptári éven belül megállapított átmeneti segélyek együttes mértéke nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 200%-át. Az eseti támogatásként nyújtott önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, a Szt. 17.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély - mivel a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: 285.000,-Ft - összege: 28.500,-Ft.

(3a) 11. A mindenkori hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez az önkormányzat a díjjal megegyező önkormányzati segélyt nyújt azon iklanberényi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély részére, akit a vonatkozó jogszabályok alapján díjfizetési kötelezettség terhel és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszerese. A kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérelmezni.

(3b) 12. Az önkormányzat egyszeri megélhetési támogatást nyújt azon iklanberényi lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröse. A kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérelmezni. A megélhetési támogatás összegének megállapítására a költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

(4) Az önkormányzati segély iránti kérelem ügyében a polgármester dönt.

 

20. §

 

(1) 2 11. A Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a polgármester a 3 éjszakát meghaladó kórházi gyógykezelés esetén, évente egy alkalommal 10.000 forint önkormányzati segélyt állapíthat meg.

 

(2) Gyermek születése esetén 10.000,-Ft támogatás állapítható meg.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott támogatásokat a polgármester kérelemre vagy hivatalból állapítja meg, ha az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát.

 

21. §10.

 

22. §6

 

 

Szociális kamatmentes kölcsön

23. §

 

(1) A képviselő-testület évente egy alkalommal váratlan kiadások miatt pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti azokat, akiknél a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, s aki rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére.

(2) A kamatmentes szociális kölcsön legmagasabb összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a tízszerese lehet.

(3) A kölcsönben részesülőkkel a polgármester szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját, összegét, a fizetés feltételeit, nem fizetés esetén a behajtás módját. A havi részlet legkisebb összege úgy kerül megállapításra, hogy a kölcsön visszafizetése egy éven belül (12 hónap) megtörténjen.

 

Köztemetés, temetési segély

24/A. §3

 

A köztemetésre vonatkozóan az Sztv. 48. §-ban foglaltak az irányadók azzal, hogy a polgármester a köztemetés költségének megtérítése alól akkor mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha a család egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimumának 150 %T-át és az eltemettetésre köteles személynek vagyona nincs.[2]

 

 

24. §10.

 

 

III.

 

Természetben nyújtott szociális ellátások

Közgyógyellátás

 

25. §10.

 

A Büki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény alapján annak állapít meg méltányossági közgyógyellátást,:

a) akinek a rendszeres havi gyógyító ellátásának összege eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, továbbá

b) akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át

 

IV.

Szociális szolgáltatások

26. §10.

 

 

 

Szociális étkeztetés

 

27. §3

 

(1) Étkezésre jogosult az a rászorult személy, aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, betegsége, hajléktalansága miatt önmaga vagy eltartottja részére átmeneti vagy tartós jelleggel a napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni nem tud.

(2) Szociális helyzet alapján rászorultnak tekintendő:

aki nyugdíjas,

akinek rokkantsági foka eléri a 67 %-ot,

rendszere szociális segélyezett,

cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll,

átmeneti, vagy tartós egészségromlása, egészségi állapota, fogyatékossága miatt.

 

(3) Az étkezés iránti kérelmeket a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörében a polgármester bírálja el.

 

28. §

 

A polgármester azonnal hatállyal megszüntetheti, megtagadhatja az étel kiadását, ha az ellátásra jogosult:

- 2 hónapot meghaladóan térítési díjat nem fizet,

- ha egészségi állapotában változás következik be, s ezt a háziorvos igazolja

- szociális helyzete változik.

 

29. §

 

(1) A szociális étkeztetésért személyi térítési díjat köteles fizetni az igénybevevő, mely díj megállapításánál az igénybevevő rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. A térítési díjakat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj, amely az élelmezési térítési díj és az igénybe vett étkezések számának a szorzata – nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének a 25 %-át.

 

Záró rendelkezések

30. §

 

(1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben „A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló többször módosított 1993. évi III. tv., valamint Az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II.17.) Korm. Rendelet, valamint a Gyermeknevelési támogatás megállapításának részletes szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993. (II.17.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

Iklanberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2000. (IV.27.) sz. rendelete, valamint az azt módosító 6/2000. (VII.11.) 2/2001. (II.15..), 2/2003. (II.24.), 9/2003. (VIII.11.), a 21/2003.(XII.15.) az 5/2004.(VI.26.) számú, valamint az 1/2005.(I.13.) és a 10/2005.(VIII.30.) számú önkormányzati rendelete.

 

Iklanberény, 2005. december 29.

 

 

Mészárosné Nagy Mária sk                                                   Udvardy Zita sk

polgármester                                                                          h. körjegyző

 

 

 

1  Megállapította a 15/2006. (XII.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. január 1. napjától.

2  Megállapította a 5/2007. (VIII.09.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. augusztus 9. napjától.

3  Megállapította a 13/2007. (VIII.13.) önkormányzati rendelet, hatályos 2008. január 1. napjától.

4. Megállapította a 4/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2009. március 19. napjától.

5. Megállapította a 6/2009. (V.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2009. május 15. napjától.

6. Megállapította a 6/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011.április 15. napjától.

7. Megállapította a 11/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. szeptember 1. napjától.

8. Megállapította a 2/2012. (II.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. február 12. napjától.

9. Megállapította a 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. március 1. napjától.

10. Megállapította a 10/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. január 1. napjától.

11. Megállapította a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. április 1. napjától.

12. Megállapította a 12/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. december 18. napjától.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet 10.

az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

 

KÉRELEM

önkormányzati segély megállapítása iránt

I. 1. A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................

Születési neve: ..............................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:.......fő

A kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai:

név/születési név

születési hely év, hó, nap

anyja neve

rokonsági fok

II. Jövedelmi adatok

jövedelem típusa

kérelmező

közös háztartásban élő személyek

munkaviszonyból, foglalkoztatási jogviszonyból származó

társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

alkalmi munkavégzésből származó

táppénz, gyed, gyes, gyet, családi pótlék

nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

egyéb