Online Statisztika

Online vendégek: 1


Látogatók ma: 9
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 48
Max. napi rekord: 1062
Látogatók tegnap: 50
Látogatók a hónapban: 2074
Összes látogatók: 200274

Utolsó 24 órában: 
Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Security System 1.8.9 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland

Falugondnoki szolgálatról szóló rendelet-tervezet társadalmasítása

Iklanberény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015. (… . … .)  önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

 

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

I. FEJEZET

A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között:

a) az önkormányzat települési hátrányainak csökkentése,

b) a településen az életfeltételek javítása,

c) a településen a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,

d) az önkormányzat Répcementi Önkormányzati Társuláson keresztül biztosított szociális alapellátások (gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés) kiépítésének és működtetésének elősegítése,

e) a települési funkciók bővítése,

f) a közösségfejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése,

g) a településen a jobb életminőség elérése.

 

2. § A rendelet hatálya a község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki.

 

II. FEJEZET

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

 

 

3. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a) házi segítségnyújtásban való közreműködés,

b) családsegítésben való közreműködés,

c) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés,

d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

da) a háziorvosi rendelésre szállítás,

db) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

dc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

 

 

4. § (1) A házi segítségnyújtás jellegű feladatok során a falugondnok a rászorultaknak elvégzi

a) favágást, behordást,

b) takarítást, téli hómentesítést,

c) fűnyírást, kisebb, szakértelmet nem igénylő javításokat,

d) bevásárlást, fogyasztási cikkek beszerzését,

e) gyógyszer kiváltását.

 

(2) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.

(3) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.

 

5. § (1) A családsegítésben, gyermekjóléti szolgáltatásban való közreműködést a falugondnoki szolgálat biztosítja

a) a családgondozó ellátotthoz való szállításával, és/vagy

b) az ellátott, illetve családja családgondozó, majd onnan településre történő szállításával,

c) azzal, hogy közreműködik a gyermekjóléti, illetve családsegítő szolgálat egyéb feladataiként meghatározott tevékenységének ellátásában, ennek érdekében a lakossággal folyamatosan párbeszédet folytat, észrevételeit, tapasztalatait továbbítja.

(2) A gyermekjóléti és családsegítéshez kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.

(3) Az (1) bekezdésben leírt feladatok közül a szállítási feladatot akkor kell és lehet ellátni, ha az ellátás feltételei más módon nem biztosítható.

(4) A feladat ellátása kötelező.

 

 

6. § A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:

a) személyszállítási feladatok,

b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,

c) önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok,

d) kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei és a lakosság között,

e) egyéb, nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok.

 

7. § (1) A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladati között ellátja

a) betegek – rendelési időnek megfelelően – háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve külön indokoltan egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítását,

b) tömegközlekedéshez való csatlakozás érdekében történő szállítást,

c) kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás céljára történő szállítást,

d) családi eseményekre történő szállítást,

e) nagybevásárlás céljára történő szállítást,

f) önkormányzati, illetve egyéb, települési rendezvényre történő szállítást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok közül a falugondnok  kötelező feladata az a), b), c) pontban meghatározott szállítási feladat,  nem kötelező feladata  a d), e), f) pontban meghatározott szállítási feladat.

 

8. § (1) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a falugondnok csak a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozata alapján kell teljesíteni.

(3) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni

a) az igénylő egészségügyi állapotát,

b) a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegű),

c) az igénylő és családja szociális helyzetét.

Az egészségügyi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint ki kell kérni a háziorvos véleményét, illetve szükség esetén környezettanulmányt kell készíteni.

 

(4) A szállítási szolgáltatás térítésmentes.

 

9. § (1) Az igénylők

a) kórházi, szociális otthoni látogatás céljára,

b) családi eseményekre,

c) nagybevásárlás céljára

történő szállítása.

(2) A szállítás térítésmentes.

(3) A szolgáltatás kivételes jellegű általában egyszerre csak egy intézményt vagy szállítási helyet érintő több - legalább 4 fő - igény esetén nyújtható egyedi igények csak rendkívüli esetben teljesíthetőek.

(4) A falugondnoki szolgálat számára a feladat nem kötelezően teljesítendő.

 

10. § (1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó közigazgatási területet érintő szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat falugondnoki szolgálat keretében való megoldását is.

A személyszállítás történhet:

- meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre, és/vagy

- rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.

(2) A szállítás térítésmentes.

(3) A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a falugondnoki szolgálat számára kötelező feladat.

 

11. § (1) A falugondnoki szolgálat feladata önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel.

(2) A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester vagy a képviselő-testület tagja irányításának megfelelően kell ellátni.

(3) A szállítás térítésmentes.

 

 

12. § (1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát

- az önkormányzat és a lakosság, valamint

- az önkormányzat intézményei és a lakosság között.

(2) A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat a polgármester határozza meg.

(3) A falugondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé.

(4) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelező.

(5) A feladatellátásért a falugondnoki szolgálatnak térítés nem jár.

 

Egyéb, nem részletezett feladatok

 

13. § A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, a 3-12. §-ba nem tartozó feladatokat, ha azok ellátására a polgármester intézkedése kötelezi és az nem ellentétes az e rendeletben meghatározott célokkal.

 

III. FEJEZET

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok megszervezése

14. § (1) Az igénybevételről való döntésről a polgármester átruházott hatáskörben dönt. Az elutasító döntéssel szemben a képviselő-testületnél lehet panasszal élni.

(2) A szolgáltatás igénybevételét kérelmezni kell. A kérelem történhet szóban és írásban.

(3) Lehetőség van arra, hogy a polgármester hivatalból is megállapítsa adott szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. Az igénybevétel lehetőségéről a kérelmezőt, illetve a hivatalból indított eljárás érintettjét értesíteni kell.

(4) A hozott határozatok egy példányát a falugondnoki szolgálatnak is át kell adni.

 

15. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok - a szolgálat rendelkezésre álló gépjármű segítségével - látja el. A falugondnoknak a feladatait a munkaköri leírásában, valamint a polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.

(2) A feladatokat meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni.

A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.

(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell.

A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.

(4) A falugondnok munkaidején kívül eső feladatok ellátását, a túlmunkavégzés szabályai szerint, illetve helyettesítéssel kell megoldani.

 

 

16. §  Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik a szolgáltatások díjmentesek.

 

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.

 

 

Berényi Pál                                                                                          Dr. Tóth Ágnes

polgármester                                                                                                 jegyző

 

 

 

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték