Online Statisztika

Online vendégek: 1


Látogatók ma: 29
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 48
Max. napi rekord: 1062
Látogatók tegnap: 50
Látogatók a hónapban: 2094
Összes látogatók: 200294

Utolsó 24 órában: 
Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Security System 1.8.9 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland

Szociális rendelet- tervezet véleményezése

ELŐTERJESZTÉS

Szám:26/2015/Ikl.

Tárgy: A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A rendelet módosítását az indokolja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) rendelkezései és a szociális ellátó rendszer jelentősen módosul 2015. március 1. napjával.

A változásokat az előterjesztéshez mellékelt táblázat szemlélteti. Jelentős változás, hogy megszűnik a normatív lakásfenntartási támogatás, az önkormányzati segély, a méltányossági közgyógyellátás és méltányossági ápolási díj helyett települési támogatás adható, a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

A Szoctv. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig megalkotja.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

 

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy megfeleljen magasabb szintű jogszabály előírásának.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: jelenleg nem ismert.

b) környezeti és egészségi következményei,

Környezeti hatása nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A segély nyújtásának szabályait az önkormányzatnak helyi rendeletben kell megállapítani.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a Büki közös Önkormányzati Hivatalban.

 

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a lakosság a helyi önkormányzattól megfelelő segítséget kap rendkívüli éltehelyzetben. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. A hatályos SZMSZ-nek megfelelően a rendelet társadalmasításra kerül ezt követően lehet elfogadásáról dönteni.

 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a rendelet-tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni.

 

Bük, 2015. január 26.

 

 

Dr. Tóth Ágnes sk

jegyző

 

 

Szociális ellátást érintő változások a 2015. évben:

 

 

A módosító jogszabály és rendelkezése

A módosított jogszabály és rendelkezése

Változás lényege

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény

70. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára

a) a járási hivatal - az e törvényben meghatározott feltételek szerint -

aa) időskorúak járadékát,

ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatást,

ac) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást,

ad) a 41. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat, a 43. § szerinti ápolási díjat (a továbbiakban: kiemelt ápolási díj), a 43/A. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat (a továbbiakban: emelt összegű ápolási díj);

b) a képviselő-testület - az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint - települési támogatást

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).”

Hatályos: 2015. III. 1-től.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés:

(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára

a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint

aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatást,

ab) rendszeres szociális segélyt,

ac) lakásfenntartási támogatást;

b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint

ba) a 43/B. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat (a továbbiakban: méltányossági ápolási díj),

bb) önkormányzati segélyt;

c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint

ca) időskorúak járadékát,

cb) a 41. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat, a 43. § szerinti ápolási díjat (a továbbiakban: kiemelt ápolási díj) vagy a 43/A. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat (a továbbiakban: emelt összegű ápolási díj)

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).

 

2015. március 1. napjától az aktív korúak ellátását a járási hivatal állapítja meg és folyósítja.

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény

72. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy

b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani,

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. §

(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy

b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy

c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, vagy

d) a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel,

rendszeres szociális segélyre jogosult.

 

2015. március 1. napjától megszűnik a rendszeres szociális segély.

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény

91. § (3) 9. A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte Hatálytalan: 2015. III. 1-től.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38-39. §

Lakásfenntartási támogatás

2015. március 1. napjától megszűnik a lakásfenntartási támogatás, de ez idő előtt megállapított támogatásokat ki kell futtatni, melyhez lehívható az állami támogatás.

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény

109. § Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

1. 20/C. §-a és az azt megelőző alcím,

442. § (9) A 95. § (1) bekezdése, 99. §, a 104. §, a 107. §, a 109. §, a 259. §, a 260. §, a 261. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §

Óvodáztatási támogatás

2015. szeptember 1. napjától megszűnik az Óvodáztatási támogatás, mert a jogszabály kötelezővé tette a gyermekek óvodába járását.

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. Törvény

80. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

Települési támogatás

45. § (1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

(2) Más jogszabály alkalmazásában az (1) bekezdés a) pontja szerinti célra nyújtott települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.

(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

(4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(5) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

(6) Ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat nem állapodik meg ettől eltérően, a fővárosban a hajléktalanok számára nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása a fővárosi önkormányzat feladata.

(7) A települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás - ide nem értve az (1) bekezdés d) pontja szerinti célra nyújtott támogatást - havi összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §

Önkormányzati segély

45. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.

(2) A fővárosban - ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat másként nem állapodik meg - a hajléktalanok önkormányzati segélyezése a fővárosi önkormányzat feladata.

(3) Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.

(4) Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(5) Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál.

(6) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

(7) A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

(8) Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

(9) Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni.

 

2015. március 1. napjától kivezetett támogatások helyettesítésére lehetősége van az önkormányzatoknak rendszeres pénzellátások megállapítására a saját költségvetési keretük terhére.

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2014. (… . … .) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

 

(1) A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 19.§-a előtti „Önkormányzati segély” alcím helyébe a „Települési támogatás” szöveg lép.

(2)  A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 19.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19.§ (1) települési támogatásban részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200%-a.

(2) A települési támogatás évente négy esetben adható folyamatosan, illetőleg külön-külön. Az egy alkalommal nyújtott segély legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladhatja meg, de legalább 1000,-Ft. Az egy naptári éven belül megállapított települési támogatások együttes mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. Az eseti támogatásként nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, a Szt. 17.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás - mivel a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: 285.000,-Ft - összege: 28.500,-Ft.

(4)  A mindenkori hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez az önkormányzat a díjjal megegyező települési támogatást nyújt azon iklanberényi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély részére, akit a vonatkozó jogszabályok alapján díjfizetési kötelezettség terhel és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszerese. A kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérelmezni.

(5) A települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani és arról a polgármester dönt.”

(3) A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdésében az „önkormányzati segélyt” szövegrész helyébe a „települési támogatást” szöveg lép.

 

2.§

A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

 

3.§

(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba és 2015. március 2-án hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 8.§, 9.§, 10.§, 10/A.§, 11.§, 18.§ és 25.§.

 

 

Berényi Pál  sk                                                                            Dr. Tóth Ágnes sk

polgármester                                                                                                 jegyző

 

 

 

 

1. melléklet a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2015.(… . … .) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

 

KÉRELEM

települési támogatás megállapítása iránt

I. 1. A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................

Születési neve: ..............................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:.......fő

A kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai:

név/születési név

születési hely év, hó, nap

anyja neve

rokonsági fok

II. Jövedelmi adatok

jövedelem típusa

kérelmező

közös háztartásban élő személyek

munkaviszonyból, foglalkoztatási jogviszonyból származó

társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

alkalmi munkavégzésből származó

táppénz, gyed, gyes, gyet, családi pótlék