Online Statisztika

Online vendégek: 1


Látogatók ma: 123
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 48
Max. napi rekord: 1062
Látogatók tegnap: 88
Látogatók a hónapban: 2888
Összes látogatók: 166700

Utolsó 24 órában: 
Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Security System 1.8.9 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland

Közlemény az általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásról

Hírek

Közlemény az általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásról

 

A 2017/2018. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beirítkozásáról szóló közlemény az alábbi linken olvasható: http://www.buk.hu/hu/hirek/oktatas/kozlemeny-az-altalanos-iskola-elso-evfolyamaba-torteno-beiratkozasrol-1552.html?p=1.

 

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

Meghívó

Hírek

Meghívó

Iklanberény Község Képviselő-testülete 2017. február 7-én 16.00 órakor közmeghallgatással egybekötött nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Iklanberény, Fő u. 39. Iklanberény önkormányzati épület hivatalos helyisége.

Napirend

 

 

1. A 2017 évi költségvetési rendelet elfogadása

Előterjesztő: Berényi Pál polgármester

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Berényi Pál polgármester

3. A Simaság, Szabadság utca 20/4. számú, 264/6/A/4 hrsz. alatti lakás megnevezésű ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Berényi Pál polgármester

4. A Répcementi Önkormányzati Társulás ügyei

Előterjesztő: Berényi Pál polgármester

5. A Vas Népe Szerkesztőség pályázata

Előterjesztő: Berényi Pál polgármester

Indítványok, bejelentések


Iklanberény, 2017. január 31.

Tisztelettel:

Berényi Pál, polgármester sk.

Előterjesztés

Hírek

ELŐTERJESZTÉS

Szám:24-1/2017/Ikl.

Tárgy: A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. január 18-i testületi ülésen hozott döntésnek megfelelően a 2017. évi kiadások racionalizálása érdekében javaslom a két rendelet módosítását.

A jelenleg hatályos a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint 3 éjszaka után kórházi gyógykezelés után 10.00 Ft támogatás adható. Ezt javaslom 5 éjszakát meghaladó gyógykezelés esetére korlátozni és a támogatást 20.000,-Ft-ra emelni.

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése szerint a felsőoktatásban tanuló gyermeknek 25.000,-Ft támogatás jár. Ezt a támogatási formát javaslom megszüntetni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy megfeleljen magasabb szintű jogszabály előírásának a helyi támogatások szabályozása és csökkentse az önkormányzat szociális kiadásait.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: a támogatások megszüntetése.

b) környezeti és egészségi következményei,

Környezeti hatása nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A támogatások nyújtásának szabályait az önkormányzatnak helyi rendeletben kell megállapítani.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a Büki közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy az önkormányzat kiadásait nem növelik a támogatás. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a rendelet-tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni.

Bük, 2017. január 25.

Berényi Pál sk

polgármester

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2017. (… . … .) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a polgármester az öt éjszakát meghaladó kórházi gyógykezelés esetén, évente egy alkalommal 20.000 forint települési támogatást állapíthat meg.”

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Berényi Pál sk Dr. Tóth Ágnes sk

polgármester jegyző

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2017. (… . … .) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§(1) és (2) bekezdésében, 20.§ (4) bekezdésében, 21.§-ában, 29.§-ában, 131.§ (1) bekezdésében és 162.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ (1)  A polgármester átruházott hatáskörében kérelemre támogatásban részesíti az iklanberényi állandó lakos óvodásokat, valamint alap-és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatókat.

(2) A támogatás összege óvodás esetén: 5.000.- Ft / gyermek, általános- és középiskolai tanuló esetén: 20.000.- Ft / tanuló.”

2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Berényi Pál Dr. Tóth Ágnes

polgármester jegyző

Tájékoztató

Hírek

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

 


A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

A tájékoztatás a következő linken elérhető: http://www.buk.hu/hu/hirek/onkormanyzat-2/a-legfontosabb-tudnivalok-a-kemenysepresrol-1465.html?p=1

 

Bük, 2016. november 3.

 

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

HIRDETMÉNY

Hírek

HIRDETMÉNY

 

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja a helyi építési szabályzatról szóló 6/2005. (IV.29.) önkormányzati rendeletet. Az ezzel kapcsolatos dokumentáció az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek fül alatt olvasható!

 

Iklanberény, 2016. október 20.

 

Berényi Pál sk. polgármester

Helyi Építési Szabályzat módosítás társadalmasítása

Hírek

A rendelet módosítás szövege a részletek menüpontban található.

Kérjük esetleges véleményüket a Büki Közös Önkormányzati Hivatal valamelyik elérhetőségére küldjék meg.

Közlemény

Hírek

Közlemény

a 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazásról

Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2. napjára tűzte ki az országos népszavazást.

A népszavazásra feltett kérdés:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Szavazni 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

A választópolgárok a lakóhelyükön szavazhatnak. (Amennyiben a szavazás napján nem lakóhelyén tartózkodik, a lakóhelye szerint illetékes választási irodához benyújtott kérelemben kérheti, hogy ott szavazhasson ahol a szavazás napján tartózkodik. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.)

A névjegyzékbe történt felvételükről a választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda értesítette 2016. augusztus 15-ig. (Ha az értesítést nem kapja meg vagy augusztus 5. után létesít lakóhelyet, a választópolgárnak a helyi választási iroda adja át az értesítőt.)

Szavazni személyesen a lakóhely szerint illetékes szavazókörben lehet.

A korábbi évekhez hasonlóan a mozgásában korlátozott személy kérheti, hogy mozgóurna igénybevételével szavazhasson. Kérelmét írásban 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig nyújthatja be a helyi választási irodának, illetve 2016. október 2-án 15.00 óráig – szintén írásban – a szavazatszámláló bizottságnak.

A népszavazási kampány 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.

Közlemény

a helyi választási irodáról

A népszavazással kapcsolatos helyi feladatokat a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban (9737 Bük, Széchenyi u. 44., telefonszám: 94/358-006; e-mail: buk@t-online.hu;fax: 94/558-312) működő helyi választási iroda látja el Bük és Iklanberény települések vonatkozásában. Vezetője a jegyző, hirdetményei a Hivatal hirdetőtábláján kerülnek kifüggesztésre.

A népszavazással kapcsolatos legfontosabb információkat az önkormányzatok honlapján www.buk.hu és www.iklanbereny.hu is közzétesszük.

A népszavazással kapcsolatos további információk találhatók a www.valasztas.hu oldalon és ott névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek elektronikus benyújtására is lehetőség van.

Dr. Tóth Ágnes jegyző, HVI vezető

Meghívó testületi ülésre

Iklanberény Község Képviselő-testülete 2016. június 22-én 15.00 órakor rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Iklanberény, Fő u. 39. Iklanberény önkormányzati épület hivatalos helyisége.

Napirend

 

1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: Dr. Tóth Ágnes jegyző

2. Ultrahang készülék támogatása

Előterjesztő: Berényi Pál polgármester

Indítványok, bejelentések

 Iklanberény, 2016. június 16.

Tisztelettel:

Berényi Pál

Polgármester

Az előterjesztések megtalálhatók a www.iklanbereny.hu/önkormányzat/jegyzőkönyvek fül alatt a "Meghívó a 2016. 06.22-i képviselő-testületi ülésre".

FELHÍVÁS

Hírek

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Iklanberény település vonatkozásában a vadászterületek határ térképe megtekinthető a www.iklanbereny.hu/rendeletek kategóriák: felhívás fül alatt!

A hozzátartozó dokumentumok a http://www.buk.hu/hu/hirek.html alatt található!

 

Iklanberény, 2016.04.01.

 

Berényi Pál polgármester sk.

Kéményseprés!

Iklanberény településen a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2016. március 10-től végzik.

A sormunkát végző szakember neve: Iszak Zoltán.

 

Berényi Pál polgármester sk.

Szociális rendelet módosítás tervezet társadalmasítása

Hírek

Kérjük szíveskedjenek a rendelet-tervezetet véleményezni és a Büki Közös Önkormányzati Hivatel valamely eléthetőségére továbbítani.

Továbbiak a részletek alpont alatt.

 

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2015. (…. … .) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

 

(1) A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.§ (1) A képviselő-testület vissza nem térítendő támogatásként támogatást állapíthat meg azoknak a fiatal házasoknak, jegyeseknek, élettársaknak, akik a 40 éves kort még nem töltötték be, s lakást építenek, vásárolnak, vagy lakást bővítenek a községben.”

 

2.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 

Berényi Pál  sk                                                                            Dr. Tóth Ágnes sk

 

polgármester                                                                                                 jegyző

A házszámozási rendelet módosítás-tervezetének véleményezése

Kérjük szíveskedjenek a részkletekben szereplő rendelet-tervezetet véleményezni és az esetleges véleményt a Büki Közös Önkormányzati Hivatal valamely elérhetőségére megküldeni.

KAPUNYITOGATÓ 2

Kapunyitogató 2

2015. szeptember 13-án/ vasárnap/


08,00 Bucsui szentmise/ imaház/

Rendezvénytéren

14,00- zene

16,00- Németh Istvánné Baksa Eszter,

azŐrségi mesemondó műsora.


Solti Színház vásári komádiái.


Mindenkit szeretettel várunk


Az ital-ételfogyasztás batyus jellegű.


A rendezvénysorozat szervezője a Nemzeti Művelődési Intézet, lebonyolítója a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodája.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Nyugdíjasnap

Meghívó

 

Iklanberény Község Önkormányzata a nyugdíjas találkozó alkalmával szeretettel meghívja az Iklanberényi nyugdijasokat 2015.szeptember 12-én /szombat/ vacsorával egybekötötött baráti beszélgetésre.

Helye: a rendezvénytér /rossz idő esetén. önkormányzati épület/

 

15,30: Köszöntő

16,00: Gencsapáti Boglya-népzenei együttes műsora

17,00: vacsora

 

Tisztelettel: Berényi Pál polgármester sk.

 

KAPUNYITOGATÓ és FALUNAPKAPUNYITOGATÓ


Iklanberény Faluházban 2015. július 3./péntek/ 17.00-kor

Képek a teplepülés életéből fotó és érték kiállítás.

Az Ungaresca Senior Táncegyütes

és a Regős együttes

közös népzenei műsora, táncház.


Az italfogyasztás batyus jellegű.

A rendezvénysorozat szervezője a Nemzeti Művelődési Intézet, lebonyolítója a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodája

A műsorváltozátatás jogát fenntartjuk

---------------------------------------------------------------------

 

FALUNAP
2015,07,04 /szombat/

 

Program:

14,00 Szentmise /imaházban/

14,45  Csepreg Város Fúvószenekar felvonulása a Fő utcán

15,00    Polgármesteri köszöntő

15,00-15,30 Csepreg Város Fúvószenekar koncertje

15,45- 16,35 Pannon Cigányzenekar koncert

16,40- 17,30 Csepregi Citerazenakar műsora

18,00 Vacsora

Zene ,Tánc


Mindeki szeretettel várunk.

 

 

Szentkép-gyűjtemény kiállítás

Hírek

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket  2015. május 24-én 16.00 órakor tartandó szentkép-gyűjtemény kiállítás megnyítására.

Mindenkit szeretettel várunk!

Falugondnoki pályázati kiírás

Iklanberény Községi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iklanberény Községi Önkormányzat
falugondnok munkakör betöltésére.

 

További információk a részletek menüpontban.

 

Felhívás szabadtéri égetéssel kapcsolatosan

Hírek

A katasztrófavédelem égetéssel kapcsolatos felhívását a részletek között találhatják.

LOMTALANÍTÁS

Iklanberény településen a LOMTALANÍTÁS 2015.március 23-án lesz.

Kérjük a lakosságot és az ingatlan tulajdonosokat, hogy a tél folyamán felgyülemlett lomtalanítási hulladékukat a bejáratok előtt szíveskedjenek elhelyezni!

(A kirakott lim-lomot a Parkom Nonprofit Kft munkatársai térítésmentesen elszállítják)

Veszélyes hulladékot, fanyesedéket és építési törmeléket nem szállítanak el!


Kérjük, hogy a kihelyezést a köztisztaság és a közbiztonság veszélyeztetése nélkül szíveskedjenek megoldani.


Berényi Pál polgármester

Felhívás bírósági ülnökök választására

FELHÍVÁS

 

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK VÁLASZTÁSÁRA

 

 

 

A felhívás teljes szövege a részletekben olvasható.

Falugondnoki pályázat

Iklanberény Községi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iklanberény Községi Önkormányzat
falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vas megye, 9634 Iklanberény, Fő utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

8 Általános, falugondnoki alapképzettség vagy a képzettség megszerzésének vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség,

Kiváló szintű empátiás készség,

Kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség.

Előnyt jelentő kompetenciák:

Jó szintű kommunikációs képesség , szociális érzékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

pályázó személyi adatai, szakmai önéletrajz,

- elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről,

- iskolai végzettséget igazoló okmány másolata,

- falugondnoki alapképzettség igazolását bizonyító okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a képzésben való részvételt vállalja,

- érvényes gépjárművezetői engedély másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Iklanberény Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9634 Iklanberény, Fő utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 124/2015/Ikl. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

Személyesen: Berényi Pál polgármester, Vas megye, 9634 Iklanberény, Fő utca 39.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt követő első testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Az önkormányzat honlapja. - 2015. március 4.