Online Statisztika

Online vendégek: 1


Látogatók ma: 37
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 48
Max. napi rekord: 1062
Látogatók tegnap: 95
Látogatók a hónapban: 2143
Összes látogatók: 186966

Utolsó 24 órában: 
Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Security System 1.8.9 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet társadalmasítása

Hírek

ELŐTERJESZTÉS

Szám:138-1/2017/Ikl.

Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-a szerint:

„35. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:

a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban;

b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;

c) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;

d) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit;

e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit;

f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;”

A hatályos önkormányzati rendelet 2014-ben került elfogadásra.

2017. április 1. napjától a közszolgáltatást a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31hrsz.) látja el. E változást a helyi rendeleten át kell vezetni.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése szerint:

„A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.”

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy a helyi szabályozás megfeleljen magasabb szintű jogszabály előírásának.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: jelenleg nem ismert.

b) környezeti és egészségi következményei,

Környezeti hatása, hogy a települési köztisztaság biztosításának egyik eszköze a hulladékgazdálkodási közszolgáltató szabályozott keretek között végezze tevékenységét.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,

A jelenleg hatályos rendeletben a korábbi közszolgáltató szerepel, így nem felel meg a törvényi előírásoknak.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a Büki közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a magasabb szintű jogszabálynak megfelelő módon történik a hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása a településen.

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

A hatályos SZMSZ-nek megfelelően a rendelet társadalmasításra kerül.

Bük, 2017. május 2.

Dr. Tóth Ágnes sk

jegyző

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (2) Az önkormányzat közigazgatási területén a kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására ezen időszakban kizárólagos jogosultsággal rendelkezik.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.

Berényi Pál sk Dr. Tóth Ágnes sk

polgármester jegyző

 

Szelektív hulladék gyűjtés tájékoztató

Hírek

Tisztelt Lakosság!

 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatója a Szelektív hulladékgyűjtés otthon: a házhoz menő zsákos gyűjtéssel kapcsolatban az Önkormányzat/Rendeletek/Kategóriák/Felhívások fül alatt található, olvasható.

Link: http://iklanbereny.hu/infusions/pro_download_panel/download.php?catid=4

 

Iklanberény, 2017. április 28.

Berényi Pál polgármester sk.

Közlemény az általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásról

Hírek

Közlemény az általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásról

 

A 2017/2018. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beirítkozásáról szóló közlemény az alábbi linken olvasható: http://www.buk.hu/hu/hirek/oktatas/kozlemeny-az-altalanos-iskola-elso-evfolyamaba-torteno-beiratkozasrol-1552.html?p=1.

 

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

Előterjesztés

Hírek

ELŐTERJESZTÉS

Szám:24-1/2017/Ikl.

Tárgy: A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. január 18-i testületi ülésen hozott döntésnek megfelelően a 2017. évi kiadások racionalizálása érdekében javaslom a két rendelet módosítását.

A jelenleg hatályos a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint 3 éjszaka után kórházi gyógykezelés után 10.00 Ft támogatás adható. Ezt javaslom 5 éjszakát meghaladó gyógykezelés esetére korlátozni és a támogatást 20.000,-Ft-ra emelni.

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése szerint a felsőoktatásban tanuló gyermeknek 25.000,-Ft támogatás jár. Ezt a támogatási formát javaslom megszüntetni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy megfeleljen magasabb szintű jogszabály előírásának a helyi támogatások szabályozása és csökkentse az önkormányzat szociális kiadásait.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: a támogatások megszüntetése.

b) környezeti és egészségi következményei,

Környezeti hatása nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A támogatások nyújtásának szabályait az önkormányzatnak helyi rendeletben kell megállapítani.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a Büki közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy az önkormányzat kiadásait nem növelik a támogatás. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a rendelet-tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni.

Bük, 2017. január 25.

Berényi Pál sk

polgármester

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2017. (… . … .) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a polgármester az öt éjszakát meghaladó kórházi gyógykezelés esetén, évente egy alkalommal 20.000 forint települési támogatást állapíthat meg.”

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Berényi Pál sk Dr. Tóth Ágnes sk

polgármester jegyző

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2017. (… . … .) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§(1) és (2) bekezdésében, 20.§ (4) bekezdésében, 21.§-ában, 29.§-ában, 131.§ (1) bekezdésében és 162.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ (1)  A polgármester átruházott hatáskörében kérelemre támogatásban részesíti az iklanberényi állandó lakos óvodásokat, valamint alap-és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatókat.

(2) A támogatás összege óvodás esetén: 5.000.- Ft / gyermek, általános- és középiskolai tanuló esetén: 20.000.- Ft / tanuló.”

2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Berényi Pál Dr. Tóth Ágnes

polgármester jegyző

Tájékoztató

Hírek

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

 


A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

A tájékoztatás a következő linken elérhető: http://www.buk.hu/hu/hirek/onkormanyzat-2/a-legfontosabb-tudnivalok-a-kemenysepresrol-1465.html?p=1

 

Bük, 2016. november 3.

 

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

HIRDETMÉNY

Hírek

HIRDETMÉNY

 

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja a helyi építési szabályzatról szóló 6/2005. (IV.29.) önkormányzati rendeletet. Az ezzel kapcsolatos dokumentáció az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek fül alatt olvasható!

 

Iklanberény, 2016. október 20.

 

Berényi Pál sk. polgármester

Helyi Építési Szabályzat módosítás társadalmasítása

Hírek

A rendelet módosítás szövege a részletek menüpontban található.

Kérjük esetleges véleményüket a Büki Közös Önkormányzati Hivatal valamelyik elérhetőségére küldjék meg.

Közlemény

Hírek

Közlemény

a 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazásról

Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2. napjára tűzte ki az országos népszavazást.

A népszavazásra feltett kérdés:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Szavazni 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

A választópolgárok a lakóhelyükön szavazhatnak. (Amennyiben a szavazás napján nem lakóhelyén tartózkodik, a lakóhelye szerint illetékes választási irodához benyújtott kérelemben kérheti, hogy ott szavazhasson ahol a szavazás napján tartózkodik. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.)

A névjegyzékbe történt felvételükről a választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda értesítette 2016. augusztus 15-ig. (Ha az értesítést nem kapja meg vagy augusztus 5. után létesít lakóhelyet, a választópolgárnak a helyi választási iroda adja át az értesítőt.)

Szavazni személyesen a lakóhely szerint illetékes szavazókörben lehet.

A korábbi évekhez hasonlóan a mozgásában korlátozott személy kérheti, hogy mozgóurna igénybevételével szavazhasson. Kérelmét írásban 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig nyújthatja be a helyi választási irodának, illetve 2016. október 2-án 15.00 óráig – szintén írásban – a szavazatszámláló bizottságnak.

A népszavazási kampány 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.

Közlemény

a helyi választási irodáról

A népszavazással kapcsolatos helyi feladatokat a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban (9737 Bük, Széchenyi u. 44., telefonszám: 94/358-006; e-mail: buk@t-online.hu;fax: 94/558-312) működő helyi választási iroda látja el Bük és Iklanberény települések vonatkozásában. Vezetője a jegyző, hirdetményei a Hivatal hirdetőtábláján kerülnek kifüggesztésre.

A népszavazással kapcsolatos legfontosabb információkat az önkormányzatok honlapján www.buk.hu és www.iklanbereny.hu is közzétesszük.

A népszavazással kapcsolatos további információk találhatók a www.valasztas.hu oldalon és ott névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek elektronikus benyújtására is lehetőség van.

Dr. Tóth Ágnes jegyző, HVI vezető

Meghívó testületi ülésre

Iklanberény Község Képviselő-testülete 2016. június 22-én 15.00 órakor rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Iklanberény, Fő u. 39. Iklanberény önkormányzati épület hivatalos helyisége.

Napirend

 

1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: Dr. Tóth Ágnes jegyző

2. Ultrahang készülék támogatása

Előterjesztő: Berényi Pál polgármester

Indítványok, bejelentések

 Iklanberény, 2016. június 16.

Tisztelettel:

Berényi Pál

Polgármester

Az előterjesztések megtalálhatók a www.iklanbereny.hu/önkormányzat/jegyzőkönyvek fül alatt a "Meghívó a 2016. 06.22-i képviselő-testületi ülésre".

FELHÍVÁS

Hírek

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Iklanberény település vonatkozásában a vadászterületek határ térképe megtekinthető a www.iklanbereny.hu/rendeletek kategóriák: felhívás fül alatt!

A hozzátartozó dokumentumok a http://www.buk.hu/hu/hirek.html alatt található!

 

Iklanberény, 2016.04.01.

 

Berényi Pál polgármester sk.

Kéményseprés!

Iklanberény településen a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2016. március 10-től végzik.

A sormunkát végző szakember neve: Iszak Zoltán.

 

Berényi Pál polgármester sk.

Szociális rendelet módosítás tervezet társadalmasítása

Hírek

Kérjük szíveskedjenek a rendelet-tervezetet véleményezni és a Büki Közös Önkormányzati Hivatel valamely eléthetőségére továbbítani.

Továbbiak a részletek alpont alatt.

 

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2015. (…. … .) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

 

(1) A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.§ (1) A képviselő-testület vissza nem térítendő támogatásként támogatást állapíthat meg azoknak a fiatal házasoknak, jegyeseknek, élettársaknak, akik a 40 éves kort még nem töltötték be, s lakást építenek, vásárolnak, vagy lakást bővítenek a községben.”

 

2.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 

Berényi Pál  sk                                                                            Dr. Tóth Ágnes sk

 

polgármester                                                                                                 jegyző

A házszámozási rendelet módosítás-tervezetének véleményezése

Kérjük szíveskedjenek a részkletekben szereplő rendelet-tervezetet véleményezni és az esetleges véleményt a Büki Közös Önkormányzati Hivatal valamely elérhetőségére megküldeni.

Szentkép-gyűjtemény kiállítás

Hírek

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket  2015. május 24-én 16.00 órakor tartandó szentkép-gyűjtemény kiállítás megnyítására.

Mindenkit szeretettel várunk!

Falugondnoki pályázati kiírás

Iklanberény Községi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iklanberény Községi Önkormányzat
falugondnok munkakör betöltésére.

 

További információk a részletek menüpontban.

 

Felhívás szabadtéri égetéssel kapcsolatosan

Hírek

A katasztrófavédelem égetéssel kapcsolatos felhívását a részletek között találhatják.

LOMTALANÍTÁS

Iklanberény településen a LOMTALANÍTÁS 2015.március 23-án lesz.

Kérjük a lakosságot és az ingatlan tulajdonosokat, hogy a tél folyamán felgyülemlett lomtalanítási hulladékukat a bejáratok előtt szíveskedjenek elhelyezni!

(A kirakott lim-lomot a Parkom Nonprofit Kft munkatársai térítésmentesen elszállítják)

Veszélyes hulladékot, fanyesedéket és építési törmeléket nem szállítanak el!


Kérjük, hogy a kihelyezést a köztisztaság és a közbiztonság veszélyeztetése nélkül szíveskedjenek megoldani.


Berényi Pál polgármester

Felhívás bírósági ülnökök választására

FELHÍVÁS

 

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK VÁLASZTÁSÁRA

 

 

 

A felhívás teljes szövege a részletekben olvasható.

Falugondnoki pályázat

Iklanberény Községi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iklanberény Községi Önkormányzat
falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vas megye, 9634 Iklanberény, Fő utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

8 Általános, falugondnoki alapképzettség vagy a képzettség megszerzésének vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség,

Kiváló szintű empátiás készség,

Kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség.

Előnyt jelentő kompetenciák:

Jó szintű kommunikációs képesség , szociális érzékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

pályázó személyi adatai, szakmai önéletrajz,

- elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről,

- iskolai végzettséget igazoló okmány másolata,

- falugondnoki alapképzettség igazolását bizonyító okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a képzésben való részvételt vállalja,

- érvényes gépjárművezetői engedély másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Iklanberény Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9634 Iklanberény, Fő utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 124/2015/Ikl. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

Személyesen: Berényi Pál polgármester, Vas megye, 9634 Iklanberény, Fő utca 39.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt követő első testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Az önkormányzat honlapja. - 2015. március 4.

a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

Iklanberény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2015. ( … . … .) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/1995. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

a részletekben található

Szociális rendelet- tervezet véleményezése

Kérjük szíveskedjenek a részletekben szereplő rendelet módosítás tervezetét 15 napon belül véleményezni és azt a Büki Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségére megküldeni.