Folyékony hulladék rendelet véleményezése
2020. szeptember 14. hétfő Folyékony hulladék rendelet véleményezése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva Hírek admin

ELÕTERJESZTÉS

Szám:157/2014/Ikl.

Tárgy: A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésérõl és ártalommentes elhelyezésérõl szóló rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselõ-testület!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdése szerint:

„(2) A települési önkormányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:

a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;

b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a mûködési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történõ átadási helyet;

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és idõtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggõ jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerzõdés egyes tartalmi elemeit;

d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit;

e) az ingatlantulajdonost terhelõ díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit;

f) az üdülõingatlanokra, az idõlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;

g) a közszolgáltatással összefüggõ személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.”

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése szerint:

„A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintõ terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményérõl harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.”

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti elõzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentõsnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy a helyi szabályozás megfeleljen magasabb szintû jogszabály elõírásának.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: jelenleg nem ismert.

b) környezeti és egészségi következményei,

A közszolgáltatás biztosítása a környezet védelmének érdekében kötelezõ.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,

A jelenleg hatályos rendelet nem felel meg mindenben a hatályos törvényi elõírásokanak

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erõforrások rendelkezésre állnak a Büki közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a magasabb szintû jogszabálynak megfelelõ módon történik a közszolgáltatás biztosítása a településen.

A rendelet elfogadásához minõsített többség szükséges.

A hatályos SZMSZ-nek megfelelõen a rendelet társadalmasításra kerül.

Bük, 2014. július 3.

Dr. Tóth Ágnes sk

jegyzõ

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének

…./2014. (… .  … .) önkormányzati rendelete

a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésérõl és ártalommentes elhelyezésérõl

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelõség véleményének kikérésével a következõket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Iklanberény közigazgatási területén lévõ azon ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezelõire vagy egyéb jogcímen használóira (a továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkezõ háztartási szennyvíz közüzemi csatornahálózatba, vagy külön jogszabályban meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nincs vezetve.

A közszolgáltatás ellátásának rendje

2. §

(1) Iklanberény Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén keletkezõ nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján a település teljes közigazgatási területén biztosítja.

(2) A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését csak a közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás, vagy – ha jogszabály alapján az nem szükséges – pályázat útján jogosultságot nyert és a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján az Önkormányzattal szerzõdést kötött közszolgáltató végezheti.

(3) Ha a közszolgáltatási szerzõdés határozott ideje lejár – amennyiben a közbeszerzésekrõlszóló 2011. évi CVIII. törvény szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni- és a (2) bekezdés alapján kiírt közbeszerzési eljárás vagy pályázat eredménytelenül zárult, a képviselõ-testület pályázat nélkül, legfeljebb 6 hónap idõtartamra megbízást adhat a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató közbeszerzési eljárás vagy pályázat útján történõ kijelölésére nem kerül sor.

(4) A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történõ elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a …………………….………….. jogosult és köteles ellátni 2014. ……………   napjától ……….…ig.

(5) A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz ürítési helye:

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

3. §

(1) A közszolgáltató teljes körûen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére, elszállítására és az ártalmatlanítás céljából történõ átadásra vonatkozó közszolgáltatást.

(2) A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére és elszállítására a tulajdonos és a szolgáltató között létrejött szerzõdés alapján kerül sor. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétõl számítva 72 órán belül a tulajdonossal egyeztetett idõpontban elvégezni úgy, hogy megrendeléskor a tulajdonos számára a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható idõpontját 2 órás idõintervallumban megjelölni.

(3) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), személyesen vagy telefonon.

(4) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg.

(5) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles az igénybevevõ aláírásával igazoltatni.

(6) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követõen azonnal, számla alapján jogosult beszedni.

(7) A közszolgáltató felelõs a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz elhelyezõ telepre történõ biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyezõ telep üzemeltetõjével igazoltatni kell.

(8) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevõ tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási szennyvíz keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenõrzéshez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelõen.

(9) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás összesített adatairól minden év március 31-ig az Önkormányzat részére tájékoztatást adni. A tájékoztató tartalmazza az igénybevevõ tulajdonos adatait, az elszállított háztartási szennyvíz keletkezési helyének adatait, a szállított mennyiséget és a szállítás idõpontját.

Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei

4. §

(1) A tulajdonos az ingatlanán keletkezõ nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló kötelezõ közszolgáltatás igénybevételéhez köteles az ingatlanán megfelelõ közmûpótló létesítményt elhelyezni. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz zárt gyûjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi elõírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze. Azzal a tulajdonossal szemben, aki az elõírásoktól eltérõen gyûjti a háztartási szennyvizet, a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell eljárni.

(2) A tulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni. Ez a szabály érvényes az üdülõingatlanok és az idõlegesen használt ingatlanok tulajdonosaira is.

(3) A közszolgáltatást a tulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól.

(4) A tulajdonos köteles a kötelezõ munkák végzését tûrni, e célból a szolgáltatót – annak elõzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(5) A tulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként az 1. mellékletben meghatározott közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltatónak megfizetni és a számlát 5 évig megõrizni.

(6) A tulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni a 3. § (8) bekezdésben rögzített személyes adatait.

(7) Azon ingatlanok esetében, melyeken vízjogi üzemletetési engedéllyel, vagy a jegyzõ által kibocsátott hatósági engedéllyel rendelkezõ, saját szennyvíztisztító található, és az ott keletkezõ háztartási szennyvíz e tisztítóban kerül elhelyezésre, az ingatlan tulajdonosa, tisztítás után csak a tárolóban fennmaradó szennyvíziszap közszolgáltatónak történõ átadására köteles. Ez esetben a tulajdonos a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal köteles igénybe venni.

A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerzõdés és egyes tartalmi elemei

5. §

(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatásra vonatkozó szerzõdést 2 évre köti meg.

(2) A szerzõdést a felek 6 hónapos határidõvel mondhatják fel. A felmondás ideje alatt a szolgáltatást a közszolgáltató változatlan feltételek mellett köteles teljesíteni.

(3) A szerzõdés lejártát megelõzõen legalább 2 hónapon, a felmondás kézhezvételét követõ 2 hónapon belül a képviselõ – testület újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.

(4) A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerzõdésben meg kell határozni a szerzõdõ felek megnevezését és azonosító adatait, szerzõdés tárgyát, a közszolgáltatás teljesítésének kezdõ napját, a teljesítés helyét, a begyûjtésre vonatkozó szabályokat, a felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatási díj megállapítását, a számla kiegyenlítésének módját.

6. §

Az Önkormányzat jogosult ellenõrizni, hogy:

a) a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e,

b) a tulajdonos a szállítást e rendeletben megjelölt szolgáltatóval végezteti-e,

c) a szolgáltató e rendeletben foglaltak alapján végzi-e a tevékenységét.

7. §

(1) E rendelet 2014. augusztus    …..-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a ……………………………önkormányzati rendelet.

Berényi Pál s.k.                                              Dr. Tóth Ágnes s.k.

polgármester                                                        jegyzõ

1. melléklet a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésérõl és ártalommentes elhelyezésérõl szóló …/2014. önkormányzati rendelethez

A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja: ………………..Ft/m3 +ÁFA.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás