Hulladékgazdálkodás rendje rendelet
2020. szeptember 14. hétfő Hulladékgazdálkodás rendje rendelet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva Hírek admin

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló 3/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzatának Képviselõ-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelõség véleményének kikérésével a következõket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Iklanberény község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék birtokosaira, a közszolgáltatást igénybevevõkre, a közszolgáltatóra – ideértve közszolgáltató alvállalkozóját is – és a közterületeket használókra.

(2) A rendeletben használt fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§-ában foglaltak szerint kell értelmezni.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

2. §

(1) Iklanberény községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervezett helyi közszolgáltatás útján a település teljes közigazgatási területén biztosítja.

(2) A közszolgálgatást csak a közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás, vagy – ha jogszabály alapján az nem szükséges – pályázat útján jogosultságot nyert és a hulladékról szóló törvény alapján az Önkormányzattal szerzõdést kötött közszolgáltató végezheti. A kiválasztott közszolgáltató a Parkom Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9737 Bük Jókai u. 24.).

(3) Ha a közszolgáltatási szerzõdés határozott ideje lejár – amennyiben a közbeszerzésekrõlszóló 2011. évi CVIII. törvény szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni- és a (2) bekezdés alapján kiírt közbeszerzési eljárás vagy pályázat eredménytelenül zárult, a képviselõ-testület pályázat nélkül, legfeljebb 6 hónap idõtartamra megbízást adhat a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató közbeszerzési eljárás vagy pályázat útján történõ kijelölésére nem kerül sor.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

3. §

(1) A közszolgáltató teljes körûen ellátja a hulladékról szóló törvényben, valamint annak alapján létrejött közszolgáltatási szerzõdésben foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

(2) A háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot a szolgáltató a közszolgáltatási szerzõdésben foglalt napokon köteles elszállítani.

(3) A szolgáltató köteles a közterületen elhagyott, továbbá ellenõrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék elszállítására, ha annak a hulladékbirtokos nem tesz eleget, vagy nem állapítható meg a hulladékbirtokos személye. Amennyiben a hulladékbirtokos személye ismert vagy ismertté válik, vele szemben a szolgáltató az elszállított hulladék mennyiségéhez és minõségéhez igazodó külön díj felszámítására jogosult. Amennyiben a különdíj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a szolgáltató a számlát az önkormányzatnak jogosult benyújtani.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevõ tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az ellenõrzések során történõ felhasználás céljából tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelõen.

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

4. §

(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkezõ települési hulladékot csak a rendszeresített gyûjtõedényekben helyezheti el.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyûjtõ edényeket – a konténer kivételével – a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt idõpontban, közterületen, a begyûjtést végzõ gépjármûvel megközelíthetõ és ürítésre alkalmas helyen – általában az ingatlan bejárata közelében – elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyûjtõ edény nem akadályozhatja a jármû és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elõidézésével.

(3) Tilos háztartási hulladékot elhelyezni közterületi hulladékgyûjtésre szolgáló gyûjtõedényben, továbbá közületi hulladék gyûjtésére szolgáló gyûjtõedényben.

(4) A gyûjtõedényt legfeljebb a szállítási napot megelõzõ napon 17.00 órától lehet kihelyezni a közterületre. A hulladék elszállítása hetenként történik.

(5) A közszolgáltatásért a tulajdonos köteles a Szolgáltató által meghatározott díjat fizetni.

(6)1 A lakosságot terhelõ közszolgáltatási díjból a hulladék elhelyezési díját az önkormányzat fizeti meg a közszolgáltató által félévente kiállított számla alapján. Az I. félévre esedékes díjat június 30. napjáig, a II. félévre esedékes díjat pedig október 31. napjáig kell kiegyenlíteni.

5. §

(1) Az ingatlanhasználónak a kötelezõ közszolgáltatás igénybevétele során törekednie kell a szelektív hulladékgyûjtés és a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a felállított gyûjtõszigetek igénybevételére.

(2) Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó egyéb szilárdhulladékot a szolgáltató által megjelölt idõpontban helyezheti ki elszállítás céljára, arra a helyre, melyet a közszolgáltató hirdetményben megjelöl.

(3) Az ingatlanon esetileg keletkezõ egyéb szilárdhulladékot a közszolgáltató emblémájával ellátott 80 literes hulladékgyûjtõ-zsákban helyezhet ki szállítás céljára. A szállító zsák ára tartalmazza a szállítás és ártalmatlanítás díját.

6. §

(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján tárgynegyedévet követõen köteles megfizetni.

(2) A közszolgáltatási díj számlázására negyedévente jogosult a szolgáltató. A fizetési határidõ a számla kibocsátásától számított 15. nap.

(3) Az ingatlanhasználó a szolgáltatási díjat a szolgáltatóval létrejött szerzõdésben meghatározott módon egyenlíti ki.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés egyes tartalmi elemei

7. §

(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatásra vonatkozó szerzõdést 2 évre köti meg.

(2) A szerzõdést a felek 6 hónapos határidõvel mondhatják fel. A felmondás ideje alatt a szolgáltatást a közszolgáltató változatlan feltételek mellett köteles teljesíteni.

(3) A szerzõdés lejártát megelõzõen legalább 2 hónapon, a felmondás kézhezvételét követõ 2 hónapon belül a képviselõ-testület újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.

8. §

 • (1)Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató a kötelezõ igénybeveendõ közszolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltatónak és az ingatlanhasználónak jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerzõdést köt.

(2) A közszolgáltatási szerzõdés tartalmi elemei

a) a felek megnevezése,

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdõ napja,

 • c)a teljesítés helye,
 • d)a megrendelõ rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelõ által alkalmazott gyûjtõedény, ûrtartalom és darabszám szerint,
 • e)az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,
 • f)a megrendelõ által meghatározott, az ingatlanon elõreláthatólag keletkezõ hulladékmennyiséget, amelyre a közszolgáltatást a megrendelõ igénybe veszi,
 • g)a gyûjtõedények használatának jogcíme és módja,
 • h)a közszolgáltatási díja és alkalmazásának feltételei,
 • i)a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
 • j)a szerzõdés módosításának, felmondásának feltételeit,
 • k)az irányadó jogszabályok meghatározása,
 • l)egyéb, a szerzõdõ felek által lényegesnek tartott feltételek.
 • (2)A szolgáltató és a megrendelõ által megkötött szerzõdésnek a szállítás gyakoriságára és

az edényzet méretére vonatkozó módosítására a bejelentést követõ negyedév elsõ napjától kerülhet sor, feltéve, hogy a módosítást a megrendelõ a negyedévet megelõzõen legalább 15 nappal korábban kezdeményezte a szolgáltatónál.

9. §

(1) Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt idõpont elõtt írásban kérheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, amennyiben legalább megszakítás nélkül 90 napig az ingatlanát életvitelszerûen sem õ, sem más nem használja.

(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni,

(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználót egyidejû értesítése mellett – a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelõ díj felszámítása mellett.

(4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, továbbá az új lakóház jogerõs használatbavételi engedélyének kézhezvételét az esemény bekövetkezésétõl számított 15 napon belül köteles bejelenteni közszolgáltatónál az új tulajdonos. Ez esetben az új ingatlanhasználó a szolgáltató szerzõdéskötési ajánlatának kézhezvételétõl számított 30 napon belül köteles a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerzõdést megkötni

(5) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó személyében történt változás esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követõen az új tulajdonos köteles fizetni.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

10. §

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatáshoz rendszeresített, szabványos gyûjtõedények típusát, ûrtartalmát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a szolgáltató és a megrendelõ közt létrejött szerzõdésben állapítják meg a felek.

(2) A hulladékürítésének minimális gyakorisága az egyedi szerzõdésekben kerül meghatározásra.

(3) Ha az ingatlanhasználó által a szolgáltatónak átadott hulladékmennyiség meghaladja az átvett gyûjtõedények tartalmát, a hulladéktöbbletet az ingatlanhasználó az e célra rendszeresített, a szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyûjtõ zsákban jogosult elszállíttatni.

Az üdülõingatlanokra és az idõlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

11. §

(1) Az ingatlanhasználó az üdülõnek minõsülõ, vagy idõlegesen használt ingatlan esetén, amennyiben a 9. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, kérheti a szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelezõ közszolgáltatás szünetelését, feltéve, hogy az ingatlanhasználó által megjelölt idõszakra az ingatlant ténylegesen nem használják.

(2) Az ingatlan üdülõ rendeltetését az ingatlan- nyilvántartás adataival kell bizonyítani.

(3) Ha az ingatlan használatban a (1) bekezdés szerinti feltételrendszerhez képest változás következett be, azt az ingatlanhasználó haladéktalanul köteles a szolgáltatónál bejelenteni.

(4) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli idõszak alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználó egyidejû értesítése mellett – a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelõ díj felszámítása mellett.

12. §

(1) E rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezõ közszolgáltatásról szóló 8/2004. (XII.29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 16/2005. (XII.29.) és  14/2011.(XII.09.) önkormányzati rendelet.

Berényi Pál sk                                               Dr. Tóth Ágnes  sk

polgármester                                                          jegyzõ

1 Módosította: 7/2014. (VI. 13.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2014. június 15.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás