A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet társadalmasítása
2020.09.15. No Comments Hírek admin

ELÕTERJESZTÉS

Szám:138-1/2017/Ikl.

Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselõ-testület!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-a szerint:

„35. § (1) A települési önkormányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:

a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban;

b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;

c) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggõ jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés egyes tartalmi elemeit;

d) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit;

e) az ingatlanhasználót terhelõ, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részérõl történõ szüneteltetés eseteit;

f) az üdülõingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;”

A hatályos önkormányzati rendelet 2014-ben került elfogadásra.

2017. április 1. napjától a közszolgáltatást a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31hrsz.) látja el. E változást a helyi rendeleten át kell vezetni.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése szerint:

„A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintõ terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményérõl harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.”

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti elõzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentõsnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy a helyi szabályozás megfeleljen magasabb szintû jogszabály elõírásának.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: jelenleg nem ismert.

b) környezeti és egészségi következményei,

Környezeti hatása, hogy a települési köztisztaság biztosításának egyik eszköze a hulladékgazdálkodási közszolgáltató szabályozott keretek között végezze tevékenységét.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,

A jelenleg hatályos rendeletben a korábbi közszolgáltató szerepel, így nem felel meg a törvényi elõírásoknak.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erõforrások rendelkezésre állnak a Büki közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a magasabb szintû jogszabálynak megfelelõ módon történik a hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása a településen.

A rendelet elfogadásához minõsített többség szükséges.

A hatályos SZMSZ-nek megfelelõen a rendelet társadalmasításra kerül.

Bük, 2017. május 2.

Dr. Tóth Ágnes sk

jegyzõ

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló 3/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzatának Képviselõ-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Fõosztály véleményének kikérésével a következõket rendeli el:

1.§ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló 3/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.§ (2) Az önkormányzat közigazgatási területén a kötelezõ helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés alapján a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására ezen idõszakban kizárólagos jogosultsággal rendelkezik.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap 1. napján lép hatályba.

Berényi Pál sk Dr. Tóth Ágnes sk

polgármester jegyzõ

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás