Helyi Építési Szabályzat módosítás társadalmasítása
2020.09.15. No Comments Hírek admin

ELÕTERJESZTÉS

Szám:240/2016/Ikl.

Tárgy: A helyi építési szabályzatról szóló 6/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselõ-testület!

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2005-ben fogadta el a helyi építési szabályzatról szóló 6/2005. (IV.29.) önkormányzati rendeletet.

A Vas Megyei Kormányhivatal a 2016-ban célellenõrzés keretében vizsgálta a helyi építési szabályzatokra vonatkozó rendeleteket és a helyi védett épületekre vonatkozó rendeleteket.

Az ellenõrzés alapján a Kormányhivatal javasolja a 6/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosítását. A partnerségi szabályzatnak megfelelõen a véleményeket bekértük és a rendeletet tárgyalásos eljárásban kerül módosításra.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti elõzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentõsnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A rendelet célja, hogy az önkormányzat a magasabb szintû jogszabályoknak megfelelõen szabályozza a helyi építéseket.

Gazdasági, költségvetési hatása a rendelet módosításának: közvetlen hatása nincs, a meglévõ építési szabályzat már nem felel meg a magasabb szintû jogszabályokban elõírt követelményeknek, így a rendelet alkalmazhatósága nem megfelelõ. A késõbbiekben egy esetleges pályázatnál hátrányos helyzetbe kerülhet az önkormányzat a nem megfelelõ HÉSZ a település fejlesztését, fejlõdését akadályozza.

b) környezeti és egészségi következményei: a HÉSZ a helyi dokumentuma az épített környezet alakításának, így alapvetõen meghatározza a község arculatát.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,

A jelenleg hatályos rendelet elavult.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erõforrások rendelkezésre állnak a Büki közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a magasabb szintû jogszabálynak megfelelõ módon történik a helyi építés szabályozása.

A rendelet elfogadásához minõsített többség szükséges.

A hatályos SZMSZ 21/A.§-ának megfelelõen a rendelet társadalmasításra került.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjék elfogadni.

Bük, 2016. szeptember 13.

Dr. Tóth Ágnes sk

jegyzõ

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének

…/2016. (… . … .) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 6/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1.§ A helyi építési szabályzatról szóló 6/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6.§ (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6.§ (7) A vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggõ terület a folyóvizek medre és partja és a közcélú nyílt csatornák medre és partja.  A területen épületek nem helyezhetõk el, építmények pedig a közúti forgalom biztosítására helyezhetõk el.”

2.§ A Rendelet 14.§ (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14.§ (7) Helyi védelmet élvezõ építmények esetén az alábbi védelmi elõírásokat kell betartani:

a) az (5) bekezdésben felsorolt területeken a meglévõ épület utcai homlokzatának átépítésénél, új épületek utcai homlokzatánál az egyes utcák és utcaszakaszok hagyományos beépítési jelleggel, a szomszédos épületek tetõformájához illeszkedõ (oromfalas, vagy kontyolt tetõforma) tetõkialakítást, a külsõ homlokzaton lévõ nyíláskiosztás ritmusát és arányát, a párkányok és vakolatminük elhelyezését kell követni,

b) a meglévõ épületek megõrzendõk és csak gazdasági számításokon túl is indokolt mûszaki avultság esetében bonthatók el,

c) az esetlegesen elbontandó épületrõl részletes felmérési rajz és fényképes dokumentáció készítendõ,

d) védett épületen toronyszerû tetõkialakítás nem megvalósítható, látványt zavaró építmény utcai homlokzaton nem helyezhetõ el, a nyílások kialakításánál több kisebb nyílás létesítendõ, az utcai homlokzaton erkély, loggia kialakult állapot kivételével nem létesíthetõ, tetõfedés anyagaként a hagyományos cserépfedés színárnyalatoktól eltérõ színû héjanyag nem helyezhetõ el, a homlokzaton a kialakult építészeti hagyományokkal összhangban lévõ párkány, tagom létesítendõ, a meglévõ megtartandó, helyreállítandó,

e) közterületeket, azok burkolatát, bútorzatát a kialakult környezeti kép jellegzetességeinek és karakterének megtartásával kell kialakítani.”

3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1.§-a, 6.§ (1) bekezdés d) és e) pontja, 6.§ (3) bekezdés b) pont 5. és 6. mondata, 6.§ (3) bekezdés c) pontja, 8.§ (4) bekezdése, 11.§ (1) és (4) bekezdése, 13.§ (1)-(2) bekezdése, 16.§ (1) bekezdése és 18.§ (4)-(6) bekezdése.

Berényi Pál sk                                                                                         Dr. Tóth Ágnes sk

polgármester                                                                                                 jegyzõ

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás