SZMSZ rendelet módosítás
2020.09.15. No Comments Hírek admin

ELÕTERJESZTÉS

Szám:196/2014/Ikl.

Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 3/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselõ-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény minden eleme hatályba lépett az önkormányzati választások napján, 2014. október 12-én.

A Mötv.-ben elõírt változások indokolják az SZMSZ módosítását is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 32. §(2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati képviselõ a képviselõ-testület ülésén – a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott módon – kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát, tehát ezt szabályozni szükséges.

A Mötv. 45.§-a szerint a képviselõ-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester, több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester gyakorolja. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejû betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és mûködési szabályzat rendelkezik a képviselõ-testület összehívásának, vezetésének a módjáról.

A Mötv. 49. §-a szerint:

(1) A képviselõ-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselõ köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselõ kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselõ javaslatára a képviselõ-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselõt a határozatképesség szempontjából jelenlevõnek kell tekinteni.

(2) A képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.”

A Mötv. a bizottságokkal kapcsolatban 57. § (1) bekezdésében a következõképpen rendelkezik: „a száz fõt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat a képviselõ-testület látja el”.

Mindezek mellett hatályba lépett a Mötv. méltatlansággal kapcsolatos rendelkezései is, illetve maga a Mötv. szabályozza a vagyonnyilatkozat-tételi és összeférhetetlenségi eljárást.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti elõzetes hatásvizsgálati (17.§) és indokolási (18.§) kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget:

1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentõsnek ítélt hatása, különösen

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai,

A képviselõ-testületnek rendeletben kell szabályozni mûködését.

b) környezeti és egészségi következményei,

A rendelet elfogadásának ilyen hatása nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai,

Adminisztratív terhei a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnak nem változnak.

2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,

A helyi önkormányzati rendeletet módosítani kell a magasabb szintû jogszabálynak való megfelelés miatt.

3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erõforrások rendelkezésre állnak a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban.

Az indoklásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A megalkotás szükségességét a fentiekben részleteztem. A jogi szabályozás várható hatása, hogy a rendelet jelenlegi magasabb szintû jogszabállyal.

Kérem a fentiek alapján a mellékelt rendelet-módosítást szíveskedjenek elfogadni.

Bük, 2014. október 14.

Dr. Tóth Ágnes sk.

jegyzõ

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének …/2014.(… . … .) önkormányzati rendelete  az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

3/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 3/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejû betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a képviselõ-testületet a legidõsebb települési képviselõ hívja össze és vezeti.”

2. § A Rendelet 24.§-a kiegészül a következõ (5) bekezdéssel:

„24.§ (5) A képviselõ-testület a polgármesterre ruházza át a következõ hatáskörök gyakorlását:

a) az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló

8/2013.(IX. 05.) önkormányzati rendeletben meghatározott engedélyezési ügyek,

b) a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 18/2005. (XII.29.) önkormányzati rendeletben meghatározott

méltányossági ápolási díj, önkormányzati segély kórházi ellátás esetén fizetendõ segély, gyermek születése estén fizetendõ segély, szociális kamatmentes kölcsön, köztemetés, méltányossági közgyógyellátás és szociális étkeztetés megállapítása,

c) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 19/ 2005 (XII.29.) önkormányzati rendeletben meghatározott oktatási támogatás és óvodakezdési támogatás megállapítása,

d) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérõl szóló 4/1998. (V.22.) önkormányzati rendeletben a jelképek használatának engedélyezése,

e) a közterületek elnevezésérõl és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletben meghatározott engedélyezés,

f) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/1997. (II.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott bérbeadás, hasznosítás.”

3.§ A Rendelet 19.§ (3) bekezdése kiegészül a következõ d) ponttal:

„19. § (3) d) írásban rendelet megalkotását, szóban és írásban határozat meghozatalát kezdeményezheti a képviselõ-testületnél, a kezdeményezést a polgármesterhez kell eljuttatnia.”

4.§ A Rendelet 21. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Iklanberény községben 100 fõt nem haladja meg a lakosok száma, így bizottság nem alakítható. A vagyonnyilatkozat-tétellel, összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos a Mötv.-ben az erre a célra létrehozott bizottság hatáskörébe utalt feladatokat a képviselõ-testület látja el.”

5.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

6.§ A Rendelet 15.§ (29 bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében a „körjegyzõ” szöveg helyébe a „jegyzõ” szöveg lép.

7.§ (1) A rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 22.§ és 23.§, 32.§ (6) és (7) bekezdése.

Berényi Pál  sk                                                          Dr. Tóth Ágnes sk

polgármester                                                                    jegyzõ

Melléklet az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

3/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2014. (… . … . ) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

3/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és-mûködtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

052020 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése

061020 Lakóépület építése

063080 Vízellátással kapcsolatos közmû építése, fenntartása, üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081045 Szabadidõsport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

08042 Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása

080244 Könyvtári szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás